Del:

Danmark går enegang med udbud af orlogsskibe

Det er med forbavselse, at Danske Maritime har erfaret, at Søværnet netop har sendt reparation og vedligeholdelse af to orlogsfartøjer i udbud. Intet andet EU-land med skibsbygnings-kompetencer sender sådanne ordrer i udbud, og det burde vi heller ikke gøre i Danmark, mener Danske Maritime.

I Regeringens vækstplan for Det Blå Danmark slås det fast, at de danske maritime styrkepositioner skal udbygges og anvendes til at skabe vækst. Vækstplanen bygger på anbefalinger fra et enigt erhverv, der af regeringen anses for at være et af Danmarks centrale væksterhverv, som kan gøre sig gældende internationalt og sikre danske arbejdspladser.

Der er bred enighed om, at det offentlige har mulighed for at efterspørge høje standarder for sikkerhed, klima og miljø ved indkøb og vedligehold af skibe, herunder naturligvis også Søværnets fregatter og andre højteknologiske orlogsfartøjer. Samtidig var det var en af anbefalingerne fra vækstteamet for Det Blå Danmark, at de offentlige skibe skulle bruges som demonstrations- og udstillingsvinduer for danske maritime kompetencer og teknologier.

Derfor er det stærkt kritisabelt, at reparation og vedligeholdelse af danske orlogsskibe nu sendes i EU-udbud. Hvis vi vil være sikre på, at de danske orlogsskibe er til rådighed, når de skal bruges, må vi bevare kompetencerne til at vedligeholde skibene her i landet. Der er en snæver sammenhæng mellem den løbende vedligeholdelse og evnen til fortsat at udvikle skibene. Af hensyn til de særlige sikkerhedspolitiske forhold, som vores lange kyster, vores store handelsflåde og vores forpligtelser i Grønland udgør, bør vi bevare og udbygge de spidskompetencer, vi har opbygget igennem mange år.

“EU-udbud kan føre til, at man tvinges til at acceptere billigere tilbud fra statsstøttede udenlandske værfter, selvom der måske kan være tvivl om kvaliteten”, udtaler adm. direktør i brancheorganisationen Danske Maritime Jenny N. Braat, og supplerer: “Eksempelvis så vi for nogle år siden, at et dansk fiskeriinspektionsskib blev beordret hos et værft i Spanien, som viste sig ikke at kunne holde hverken pris eller kvalitet. Hvis denne erfaring gentages ofte nok, vil det koste betydelige tab af såvel kompetencer som arbejdspladser i Danmark – vel at mærke uden at vi får de kvalitetsskibe, vi ønsker”.

Danske Maritime mener ikke, at vi i længden kan forlade os på udenlandske leverandører til vores søværn. Netop på området for orlogsfartøjer er Danmark langt foran og præsterer højere kvalitet til en billigere totalpris end de andre EU-lande. Den position kan vi kun fortsat sikre, hvis vi bevarer kompetencerne her i landet, og det indebærer også at lade de danske værfter vedligeholde skibene. Hvis kompetencerne mistes, vil fremtidige orlogsskibe bygget i udlandet ikke leve op til de høje kvalitetskrav, vi stiller i dag. Udenlandsk byggede skibe kræver større mandskab pr. skib, de totale anskaffelsespriser er langt højere og deres anvendelighed mindre. Skal vi købe skibe i udlandet, må flåden reduceres, og dermed må vi svigte nogle af de opgaver, vi løser i dag.