Del:

Green Ship of the Future indbyder til møde

Green Ship of the Future (GSF) indbyder til møde den 17. april 2015 fra klokken 9-11.

Her skal rammerne for en forstærket indsats om udvikling af energieffektive løsninger for skibsfarten og en nedsættelse af miljøbelastningen fastlægges. Denne udfordring kræver deltagelse fra Det Blå Danmark med virksomheder, universiteter, uddannelse og administrationen m.v. Og det er vigtigt, at så mange som muligt aktivt bidrager hertil.
Mødets dagsorden bliver:

 • Velkomst
 • Hvorfor Green Ship of the Future?
 • Udpegelse af tre medlemmer til Advisory Board
 • Fastsættelse af kontingent
 • Evt.


Hvorfor Green Ship of the Future?

Green Ship of the Future så dagens lys i 2008 og i november sidste år blev arbejdet evalueret. Af de centrale konklusioner kan følgende nævnes:

 • GSF har bidraget med mange gode udviklings- og demonstrationsprojekter
 • Flere projekter har udviklet sig til produkter med kommerciel anvendelse
 • GSF har været en effektiv markedsføringsplatform for grøn teknologiudvikling
 • Mange redere og leverandører har fundet hinanden gennem GSF
 • Der er ikke iværksat konkrete projekter i de senere år

Evalueringen mundede ud i følgende anbefaling:

 • En afvikling af GSF i sin nuværende form og fortælle den gode historie, da de oprindelige mål for GSF omkring emissionsreduktioner anses som opnået
 • GSF er et stærkt brand, som stadig efterspørges, og der bør tages stilling til en eventuel videreførelse af GSF under nye rammer og med nyt indhold

Behovet for en fortsat innovation og udbygning af Det Blå Danmarks konkurrenceevne er på det seneste understreget ved:

 • Samfundspartnerskabet Blue INNOShip. Partnerskabets samlede budget er i størrelsesordenen 120 mio. kr. og i forbindelse med udarbejdelsen af partnerskabet blev det nødvendigt med en prioritering af indsatsen, så projektideer i størrelsesordenen op til 100 mio. kr. blev ”siet” fra.
 • Rapporten fra Forskningspolitisk Kontaktudvalg for Tværgående Maritim Forskning. Her peges på forskningsbehov omkring mere miljøvenlige og energieffektive maritime teknologier og systemer, effektiv operation, drift og vedligehold af skibe, optimering af transportkæder og logistik samt sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø i søfarten. Samtidig anbefales det, at relevante aktører fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner, virksomheder, brancheorganisationer, Søfartsstyrelsen med flere går sammen om at løfte opgaven. Rapporten kan ses her

 • Low Emission Ro-Pax færgestudiet finansieret af Den Danske Maritime Fond, hvor udgangspunktet var Destination Gotlands færgerute fra Nynäshamn til Visby. Som led i projektet blev der opnået betydelig energieffektivisering og byggekontrakten blev vundet af et kinesisk værft. Af de 15 deltagere i projektet optræder de 10 på værftets ”makers list”.


Udpegelse af tre medlemmer til Advisory Board

Der foreslås etableret et Advisory Boardt bestående af seks medlemmer, hvor Danmarks Rederiforening, Danske Maritime og Søfartsstyrelsen er ”fødte medlemmer”.

Er du/I interesserede i at komme i betragtning til en af de øvrige tre pladser, bedes du/I give besked herom på forhånd til centerleder på Maritime DTU, Ingrid Marie Vincent Andersen. Se kontaktinformation nederst.


Kræfterne bag udvikling af Green Ship of the Future

Efter møder i Green Ship of the Future i november 2014 og januar 2015 påtog Danmarks Rederiforening, Danske Maritime, Søfartsstyrelsen og OSK ShipTech A/S sig at komme med et oplæg til en forstærket indsats i Green Ship of the Future. I dette arbejde har Maritime DTU også indgået, da det i forbindelse med drøftelserne om videreførelsen blev besluttet, at Maritime DTU skal lægge lokaler til sekretariatet for GSF II.

Den Danske Maritime Fond har ydet et tilskud til sekretariats lønudgifter de første 12 måneder.

Det er endnu ikke fastlagt, hvor mødet skal foregå – det bliver besluttet efter påske. Der vil blive givet besked herom til mødedeltagerne.

Der opfordres til at deltage i mødet og anmodning herom bedes givet til Ingrid Marie Vincent Andersen, Maritime DTU, mail imva@dtu.dk og telefon nr. 45251976.