Del:

Nye ansøgningsrunder til støtte- og tilskudsordninger

Der er åbnet for nye ansøgningsrunder til en række støtte- og tilskudsordninger, der på forskelligvis kan være med til at understøtte danske maritime industrivirksomheders fortsatte udvikling, vækst og indfrielse af deres potentialer. Der er tale om støtte og tilskud af varierende størrelser, og målrettet forskellige aktiviteter og temaer.

Støtte- og tilskudsordningerne er kort beskrevet nedenfor. Yderligere oplysninger om ordningerne, herunder ansøgningskrav m.m., kan fås ved henvendelse til Tor Hjorth-Falsted på thf@danskemaritime.dk.

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program – MUDP
Ordningen er målrettet tilskud til udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi og tilskud til projekter, der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter. Der ydes støtte på mellem DKK 0,5-5 mio. Projektets indhold (projekt kategori) og ansøgervirksomhedens størrelse bestemmer den maksimale tilskudsprocent for et projekt. Ansøgningsfrist er 4. juni 2015.

Horizon 2020 SME Instrument
SME instrumentet yder direkte støtte til SMV’er med ønske om at udvikle og internationalisere innovative idéer. Støtteordningen udbydes i to separate faser: Fase I: En samlet sum på € 50.000 til proof-of-concept og forundersøgelse; og Fase II: € 0,5-2,5 mio. til udvikling og demonstration. Tilskudssatsen udgør maksimalt 70 % af de samlede projektomkostninger. Ansøgningsfrist er 17. juni 2015.

Markedsmodningsfonden
Markedsmodningsfonden yder enten tilskud til test og tilpasning af en virksomheds produkt- eller serviceydelse, eller stiller en garanti, der giver evt. købere tryghed. Både store og små virksomheder kan benytte programmet. Der ydes støtte på DKK 1,2-11 mio. til demonstration og markedsmodning af nye produkter. Tilskudssatsen afhænger af ansøgervirksomhedens størrelse. Ansøgningsfrist er 18. august 2015.

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstration Program – EUDP
Virksomheder kan få tilskud til udvikling og demonstration af alle typer energiteknologier, og især inden for vedvarende energi og effektiv energianvendelse. Der er ikke fastsat en øvre eller nedre grænse for hvor stort et støttebeløb, der kan ansøges om. Egenfinansieringen vil typisk være på minimum 50 procent. Ansøgningsfrist er 10. september 2015.