Vækstplan for Det Blå Danmark i Folketinget

I tirsdags den 24. februar var der forespørgselsdebat i Folketinget om regeringens vækstplan for Det Blå Danmark. Anledningen var et spørgsmål fra Dansk Folkeparti om, hvor langt regeringen er nået i planen fra 2012. Der blev blandt andet stillet forslag om analyse af maritim montørordning og finansiering.

Spørgsmålet fra folketingsmedlemmerne Hans Kristian Skibby (DF) og Dennis Flydtkjær (DF) til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen lød:

Vil ministeren redegøre for regeringens aktuelle planer for udvikling af Det Blå Danmark, herunder hvor langt man er nået med at implementere initiativerne i regeringens ’Vækstplan for Det Blå Danmark’?

Debatten, som varede over en time, kan høres og ses på TV fra Folketinget . Punktet hedder ’F 14 om Det Blå Danmark’ og starter ved 16:04:35 – altså ca. tre timer inde i udsendelsen.
Oppositionen (DF, V, K og Liberal Alliance) stillede under mødet et forslag om at nedsætte et udvalg, der iværksætter en analyse af blandt andet en maritime montørordning og en statslig finansieringsordning samt en række andre tiltag. Forslaget kom til afstemning torsdag den 26. februar, hvor det blev forkastet med 58 stemmer mod 53 stemmer.

Ministerens svar på forespørgslen

Som svar på forespørgslen fra DF svarede erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen ved at konstatere, at vi beskæftiger os med et af de erhverv, der fylder mest rent indtjeningsmæssigt i Danmark gennem de mange tusinde jobs og en indtjening på 215 mia. kr. fra rederierne og de tilknyttede erhverv.
Blandt ministerens øvrige udsagn var:

Danske maritime virksomheder står for samlet set 23 pct. af landets eksport. 110.000 personer arbejder i sektoren, herunder som maskinmester, folk i offshore, svejsere, søfolk osv. Skibsfarten er motoren, som sikrer omsætning hos producenter og mange andre.
Positivt at vækstplanen for Det Blå Danmark ser ud til at virker. Bruttotonnagen er nu blandt verdens 15 største.
Har netop holdt statusmøde med erhvervets parter, som alle udtrykte stor tilfredshed med planen. Fremhævede den styrkede internationale markedsføring gennemførelsen af Danish Maritime Days.
Også fokus på grøn omstilling, herunder nye muligheder for dansk udstyrsindustri. For eksempel har den maritime omstillingspulje uddelt 21 mio. kr.
Der uddannes nu flere i branchen, herunder navigatører og maskinmestre, også kompetencebehovet i offshore-sektoren bliver tilfredsstillet.
På skatteområdet kan flere offshore-skibe komme ind under tonnagereglerne.
Henrik Sass Larsen sluttede med at konkludere, at markedet er globalt, og at danske udstyrsproducenter sælger i hele verden, men at den internationale konkurrence aldrig har været hårdere. Derfor vil regeringen gerne arbejde videre, og den planlægger en ny vækstplan med inddragelse af interessenterne.

Forslag om analyse af montørordning, finansiering m.v.

Undervejs i debatten blev der også fremført forskellige udsagn fra forslagsstillerne.
Hans Kristian Skytte (DF) argumenterede med, at han langt hen ad vejen deler, hvad ministeren sagde, herunder at der er tradition for bredt samarbejde. Han påpegede, at der er grund til at rose regeringen for en række initiativer, herunder evnen til at tiltrække udenlandske virksomheder til at etablere arbejdspladser i Danmark. Men han påpegede, at det er vigtigt at gøre den danske maritime sektor mere robust og konkurrencedygtig. Som eksempel nævnte han, at Danske Havne har gjort opmærksomhed på, at der er konkurrence- og støttemæssige udfordringer i EU. Han fremførte, at der er brug for bedre vilkår for maritime montører samt renteudligningsordninger for de skibsbyggerier, som foregår i Danmark, hvor vi bygger mange specialskibe.

Erling Bonnesen (V) nævnte i lighed med andre, at søfart er landets største eksporterhverv, og den maritime industri har alene 50.000 arbejdspladser. Han slog fast, at Venstre gerne deltager i en indledende analyse og gerne ser på at medtage montører under en ny ordning. Han bemærkede, at analysearbejdet også kan omfatte finansiering, herunder at undersøge ordninger, som er gældende i Sverige og Norge. Endelig pointerede han, at havneanløbsreglen, som ligger hos Beskæftigelsesministeriet, fortjener at blive løst straks. Han fremførte, at det virker besynderligt, at løsningen anses så indviklet. Sluttelig bemærkede han om de nye svovlkrav, at danske skibe ikke skal være alene om at foretage de voldsomme investeringer.

Debat om finansiering af forslaget

Fra flere ordførere, herunder Radikale Venstres Ida Auken og Socialdemokratiets Thomas Larsen, blev det fremført, at det fremlagte forslag ville koste 140 mio. kr., og at der ikke var givet svar på, hvordan finansieringen kan ske.
Forslagsstilleren fra DF svarede, at der udelukkende foreslås en analyse, ikke at ordningerne iværksættes. Han argumenterede med, at så må man diskutere bagefter, hvordan pengene skal findes, at alle forslag ikke behøver at blive virkelighed fra starten, og at analysen gerne skulle vise, hvor man vil få mest for pengene, altså mest vækst.

Offentlige udbud på dagsordenen

Undervejs i debatten blev der også talt om offentlige udbud. Forslagsstilleren fra Dansk Folkeparti gav et eksempel på, at Naturstyrelsen lod et britisk værft vinde et udbud, men at Naturstyrelsen nu må lade udbuddet gå om, fordi værftet alligevel ikke kan levere. Han fremførte, at Danmark har værfter, der bygger specialiserede skibe, og at de skal have en chance for at vinde udbud. For, som han sagde, hvis de ikke vinder udbud, så bliver Danmark drænet for nødvendig teknisk viden. Han fremførte, at værftsindustrien er vigtig for den maritime industri, så derfor må det offentlige lave udbud ikke ende med at udsulte landets egne værfter. Forslagsstilleren pointerede, at han godt ved, at det offentlige ikke må forskelsbehandle, men udbudsgiveren har ret til at stille krav.

Vækstplanen gennemført i store træk

Flere ordførere bakkede op om, at regeringens vækstplan langt hen ad vejen er gennemført, heriblandt Ida Auken (RV), som understregede, at en af Danmarks allerstørste styrker er den maritime sektor, og at branchen har fået det, den har ønsket sig. Vækstplanen havde 38 tiltag, hvoraf de 26 forslag er gennemført, 11 er i fremdrift, og kun et enkelt forslag er taget at bordet, fordi branchen ikke ønskede det gennemført.