Hjem > EXOPRODIGI

EXOPRODIGI

EXOPRODIGI
Danske Maritime er partner i EU-projektet EXOPRODIGI, som har afløst flagskibsprojektet ECOPRODIGI og dermed fortsætter arbejdet med at forbedre og øge miljøeffektiviteten i Østersøregionens maritime industri ved hjælp af digitale værktøjer og løsninger.

EXOPRODIGI bygger på resultaterne af og erfaringerne fra det foregående projekt, og hensigten er yderligere at forbedre den effektive ressourceudnyttelse ved hjælp af digitale værktøjer og løsninger, der understøtter beslutningstagning, skaber gennemsigtighed, reducerer arbejdstid og mindsker spild, emissioner og energiforbrug. På samme måde som i ECOPRODIGI er målet med EXOPRODIGI at forbedre den institutionelle kapacitet hos slutbrugerne til søfartsindustrien i forskellige faser af fartøjets livscyklus. Dette ved at skabe og teste digitale løsninger til monitorering af fartøjers effektivitet, optimering af lasteoperationer samt optimering af processer på værfter.

Partnerskabskredsen er den samme som i ECOPRODIGI og er en blanding af virksomheder, universiteter og andre organisationer, der arbejder i og med Østersøregionens maritime industri. Projektkonsortiet omfatter i alt 13 partnerorganisationer fra fire lande i Østersøregionen (Finland, Sverige, Danmark og Litauen). På samme måde som ECOPRODIGI anerkendes inddragelse af branchens slutbrugere i EXOPRODIGI som et betydningsfuldt aktiv, da det gør det muligt for konsortiet at arbejde med konkrete udfordringer og teste digitale værktøjer og løsninger i faktiske driftsmiljøer.

Danske Maritime er en af partnerne og vil bidrage med relevant maritim, juridisk og teknisk ekspertise og viden med henblik på sikre, at færdige og implementerede løsninger er robuste og matcher eksisterende eller kommende krav fra maritime myndigheder, EU, IMO, klasse (forsikrings-) virksomheder osv. Danske Maritime vil også rådgive om mulige leverandører involvering samt identificere bredere implikationer, for eksempel politiske orienterede anbefalinger baseret på indsats og opnåede resultater.

Ledende partner og kommunikationsansvarlig på projektet er Pan-European Institute of the University of Turku i Finland.
Projektet varer ni måneder, fra januar til oktober 2021.
Det samlede budget er på 879.196,23 €. Heraf udgør midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 674.282,16 €.

Læs mere her:
Website: www.ecoprodigi.eu/exoprodigi
Twitter: @ECOPRODIGI_BSR

 

EXOPRODIGI (Engelsk version)
Danish Maritime is one of the partners in the EU-project EXOPRODIGI that now continues the work of the flagship project ECOPRODIGI in increasing eco-efficiency in the Baltic Sea region’s maritime industry with the help of digital tools and solutions.

EXOPRODIGI builds on the findings of and lessons learned from ECOPRODIGI. The intention is to further improve the efficient use of resources with the help of digital tools and solution which support decision making, create transparency, reduce working hours and decrease waste, emissions and energy consumption. Similarly to ECOPRODIGI, the aim in EXOPRODIGI is to enhance the institutional capacity of maritime industry end-users at various stages of vessel life-cycle; i.e. during voyages, stowage operations and at the assembly processes at shipyards.

The partnership composition of EXOPRODIGI is based on the partnership of ECOPRODIGI consisting of a mix of companies, universities and other organization working in and with the Baltic Sea region’s maritime industry. The project consortium includes altogether 13 partner organizations from four Baltic Sea region countries (Finland, Sweden, Denmark and Lithuania). Similarly to ECOPRODIGI, the involvement of industry end-users in EXOPRODIGI is recognised as a significant asset as it enables the consortium to work with concrete challenges and to test digital tools and solutions in actual operating environments.

Danish Maritime (maritime, legal and technical advisory). Will bring relevant maritime, legal and technical expertise and knowledge into implementation efforts to ensure that built and implemented solutions are robust and match existing or upcoming requirements from maritime authorities, EU, IMO, class (insurance) companies etc. Will also advise on possible vendor involvement as well as identify wider implications, for example policy orientated recommendations based on efforts and achieved results.

The Lead Partner of EXOPRODIGI is the Pan-European Institute of the University of Turku. Centrum Balticum Foundation is responsible for the communications of the project.
The duration is nine months from 01/01/2021 – 30/09/2021.
Total budget: 879,196.23 €
European Regional Development Fund: 674,282.16 €

Website: www.ecoprodigi.eu/exoprodigi
Twitter: @ECOPRODIGI_BSR