Del:

Kedeligt holdningsskift hos IMO

I 2008 vedtog IMO det reviderede MARPOL Appendix VI, som indførte strengere krav til luftemissioner fra skibe. I dag har man på IMOs MEPC-møde tilsyneladende udskudt krav om lavere NOx på trods af, at en ekspertgruppe anbefalede det modsatte.

“Vi beklager meget beslutningen. IMOs signal til omverdenen er meget kedeligt, da man derved kan foranlediges til at tro, at de maritime erhverv ikke er klar med løsninger, som kan reducere NOx-emissionerne. Dette er ikke sandt. Danske leverandører har et fuldt katalog af gode løsninger til reduktion af NOx.”, udtaler adm. direktør for Danske Maritime, Jenny N. Braat. Foreningen er ikke på nuværende tidspunkt sikker på, om det juridiske grundlag for beslutningen er tilstrækkeligt og vil derfor anmode vores europæiske organisation SEA Europe om at undersøge, om dette overraskende tiltag er i overensstemmelse med konventionen.

Jenny N. Braat fortsætter: “Desværre har IMO i samme moment besluttet at ændre på indfasningen af krav til ballastvandsløsninger således, at ikrafttrædelsen heraf bliver yderligere forsinket til stor skade for de virksomheder, som har investeret store beløb i godkendte ballastvandsløsninger og for de rederier, som allerede har investeret i ballastvandsanlæg.”

Det er vigtigt, at IMOs beslutningstagere ikke slækker på de miljømæssige tiltag, som er vedtaget til gavn for både klimaet og sundheden. Hvis der opstår en forventning om, at IMOs krav udskydes, også efter de er vedtaget om end ikke fuldt ratificerede, vil det kunne få seriøse konsekvenser for de virksomheder, som ønsker at forske og udvikle inden for nye grønne teknologier. Hvis lovkravene på denne måde bliver udvandet, skaber man tvivl om seriøsiteten i IMO.