Hjem > Nyheder > Momsfri levering af udstyr til skibe – Danske Maritime arbejder på en lovændring
1. juli 2022

Momsfri levering af udstyr til skibe – Danske Maritime arbejder på en lovændring

Danske Maritime arbejder på at få fjernet en dansk overimplementering af gældende EU-regler, med henblik på at mere udstyr momsfritages i fremtiden.

På EU-niveau reguleres den momsfri levering af udstyr til skibe i momssystemdirektivets art. 148, litra C.  Tilbage i 1977 blev bestemmelsen indført i Danmark ved momslovens § 34, stk. 1, nr. 7 og 8. I dag kan det konkluderes, at man i Danmark begrænsede momsfritagelsen – endda mere end der var tilladelse til i EU-retten. Dette er konklusionen i en artikel, som chefjurist Adam Goldschmidt, Danske Maritime, netop har fået udgivet i Ugeskrift for Retsvæsen.

I artiklen konkluderes det, at der hverken findes juridiske eller praktiske grunde for den begrænsning, som ikke har været påtalt tidligere, og man har tilmed skabt en helt unødvendigt kompliceret retstilstand i Danmark, hvilket må betragtes som både uheldigt og uhensigtsmæssigt for den danske maritime industri.

Helt konkret kan det konstateres, at momsfrihed for transaktioner i form af udlejning, reparation og vedligeholdelse af udstyr, som er nødvendigt for skibets drift, er holdt udenfor momsfriheden i momslovens § 34, stk. 1, nr. 8, selvom der ikke findes juridisk hjemmel hertil.  Det må dog antages, at danske virksomheder vil kunne støtte direkte ret over for skattemyndighederne på den del af momssystemdirektivets art. 148, litra c), som foreskriver afgiftsfritagelse for udlejning, reparation og vedligeholdelse af udstyr til brug for skibets drift.

Vær derfor opmærksom på muligheden for at nyde momsfrihed ved udlejning, reparation og vedligeholdelse af udstyr, som er nødvendigt for skibets drift, selv om det ikke fremgår af loven.

Betingelsen i momssystemdirektivets for momsfritagelse om, at udstyret skal kunne henføres til et skib, som anvendes til sejlads i rum sø, er i momsloven erstattet af to forskellige kriterier, hvilket i sig selv er uhensigtsmæssigt. Ifølge momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, skal udstyr af betydning for skibets konstruktion kunne henføres til et skib med en bruttotonnage eller bruttoregistertonnage på min 5 ton, mens afgiftsfritagelsen for levering af udstyr, som er nødvendigt for skibets drift, forudsætter, at skibet er beskæftiget i udenrigsfart, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 8.

Den sidstnævnte betingelse og navnlig skattemyndighedernes skiftende fortolkning af betingelsen er uheldig og reelt umulig for industrien at indrette sig efter.

I Danske Maritime søger vi at fremme en dansk lovgivning, som tager hensyn til industriens praktiske forhold, navnlig når det allerede er tilfældet for den bagvedliggende EU-ret. Vi vil således arbejde for en lovændring.

Artiklen kan læses her: https://www.karnovgroup.dk/artikler/u2022b203. Det er muligt at læse den fulde artikel ved at oplyse kontaktinformationer.

Læs mere om