Del:

5. tekniske evalueringsmøde om gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation

 

5. EU MR TRM blev afholdt 28. november 2019 i Stockholm. I mødet deltog repræsentanter fra de i EU godkendte klassifikationsselskaber (EU ROer), Europa-Kommissionen samt den europæiske maritime industri. Fra dansk side deltog repræsentanter fra hhv. Danske Maritime, MAN Energy Solutions samt Danfoss Drives.

På mødet orienterede klassifikationsselskaberne om arbejdet med at udvikle fællestekniske regler for udstedelse af såkaldte MR TAC, dvs. typegodkendelsescertifikater, der udstedes på basis af gensidig anerkendelse. For øjeblikket eksisterer der fællestekniske regler for certificering af i alt 70 typer af udstyr og komponenter, og der var medio november 2019 udstedt i alt 177 certifikater.

Klassifikationsselskaberne oplyste, at de i løbet af seneste måneder primært havde fokuseret på at opdatere de eksisterende fællestekniske regler (for i alt syv produktkategorier), og selskaberne var for øjeblikket ikke i færd med at udvikle fællestekniske regler for yderligere produktkategorier.

Omdrejningspunktet for mødet var dog drøftelserne af EU ROernes nye produktevalueringsproces (PEP), som iværksættes fra årsskiftet. Klassifikationsselskaberne har udviklet evalueringsprocessen for at give de maritime udstyrsproducenter, der ønsker deres maritime produkter omfattet af ordningen, bedre mulighed for at få feedback på, om produkterne kan accepteres af den såkaldte simplified risk-based model.

Den europæiske maritime industris overordnede synspunkt er, at PEP nok skaber yderligere transparens om hvilke produkter, der kan blive genstand for certificering baseret på gensidig anerkendelse, men evalueringsprocessen vil ikke være i stand til at skabe den nødvendige accept af inddragelse af en lang række andre maritime produkter, som industrien har ønsket under modellen for gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation. Og dermed opfylder processen ikke industriens målsætning om færre administrative byrder og lavere omkostninger i forbindelse med produktcertificering. EU ROernes ordning for gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation bør omfatte udstedelse af certifikater, ikke kun komponenter og udstyr, men også for materialer, hvor der vil være en signifikant besparelse at hente for mange udstyrsproducenter. Derudover bør den også inddrage produkter, som anses at have en højere sikkerhedsrisiko end produkter certificeret på basis af typegodkendelse, og de udstedte gensidige anerkendelsescertifikater bør samtidig kunne indgå i certificeringen af andre produkter på de højeste sikkerhedsniveauer, herunder også skibet som helhed, uden at der skal foretages yderligere certificering.

EU ROerne har indvilget i at prøveteste i alt 117 maritime produkter i PEP for at se, om disse vil kunne kvalificeres under ordningen om gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation. En lang række af disse produkter er tidligere blevet afvist af EU ROerne, da disse ifølge klassifikationsselskaberne har et for højt maritimt sikkerhedsniveau. Testene ventes færdige i juni næste år.