Del:

Corona og force majeure

Danske Maritime har i samarbejde med Hafnia Law Firm den 5.marts 2020 fået udarbejdet en orientering om coronavirus og force majeure:

CORONAVIRUS OG FORCE MAJEURE

UDFORDRINGER OG FORCE MAJEURE FOR LEVERANDØRER TIL DET BLÅ DANMARK

1. CORONAVIRUS OG UDFORDRINGER
Coronavirus (COVID-19) har siden december 2019, hvor de første tilfælde blev konstateret i Hubei-provinsen i Kina været en kilde til udfordringer, også for danske virksomheder, der leverer varer og ydelser til den maritime sektor.
I dette nyhedsbrev ser vi nærmere på mulighederne for at påberåbe sig force majeure eller lignende undtagelser og derved undgå, at en kunde kan insistere på opfyldelse eller kræve erstatning for forsinkelse eller andet.

2. HVAD ER FORCE MAJEURE
Hvis en leverandør ikke opfylder en aftale eller er forsinket med sin levering, vil kunden enten kunne insistere på opfyldelse eller kræve erstatning. For at begrænse kundens misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af uforudsigelige hindringer, ser man derfor ofte, at aftaler indeholder en force majeure-klausul.
Force majeure er således først og fremmest en aftalemæssig undtagelse, som en part kan påberåbe sig i det omfang, det er aftalt, hvilket belyses i afsnit 3.
Er der ikke aftalt force majeure, vil man afhængig af den gældende lovgivning dog kunne påberåbe sig lignende undtagelser, hvilket belyses i afsnit 4.
Udfordringerne hermed er behandlet efter dansk ret, og ens retsstilling kan være forskellig fra land til land, hvorfor det altid vil være relevant først at undersøge, hvilken lov der gælder for ens aftale.

3. AFTALT FORCE MAJEURE
Force majeure-klausuler findes i mange afskygninger med forskellige definitioner. Kernen er dog, at klausulerne undtager en part fra at skulle opfylde sine forpligtelser eller svare erstatning, hvis parten hindres i at opfylde sine forpligtelser
som følge af uforudsigelige omstændigheder uden for ens kontrol.
Som eksempel fremgår det af Danske Maritimes Almindelige betingelser for reparations- og ombygningsarbejder på skibe, at der vil være tale om force majeure i tilfælde af ”upåregnelige begivenheder i eller uden for Danmark som krig eller krigslignende tilstand, borgerlige uroligheder, hærværk, strejke, lockout, påtvunget forkortelse af arbejdstiden, ind- eller udførselsforbud og andre offentlige påbud eller forbud”.
Til sammenligning fremgår det af andre af Danske Maritimes betingelser, at force majeure er ”handlinger, begivenheder eller undladelser, der ligger uden for Parternes rimelige kontrol, herunder regulering gennemført af statslige myndigheder, embargo, krig, krigslignende handlinger, borgerlige uroligheder, optøjer, revolution, epidemier, storm, uvejr, oversvømmelse og brand.”

Force majeure-klausuler er forskellige og kan have en bred eller begrænset definition, men de vil typisk indeholde følgende elementer:
1. Omstændigheden skal være uden for partens kontrol
2. Omstændigheden skal være upåregnelig
3. Omstændigheden skal forhindre eller forsinke opfyldelse
4. Omstændigheden er evt. defineret i klausulen

3.1 Uden for kontrol
Hvis klausulen tilsiger, at omstændigheden skal være uden for en parts kontrol, skal hindringen være forårsaget af forhold, som ikke har noget med parten at gøre. Et oplagt eksempel på dette er udbrud af coronavirus, hvor f.eks. en myndigheds forbud mod ankomst til en havn eller karantæne af en hel fabriks medarbejdere vil være forhold, der er uden for partens kontrol.

3.2 Upåregnelig
Hvis det afgørende kriterium er upåregnelighed, skal man gå tilbage til tidspunktet for aftalens indgåelse og vurdere, om man her kunne eller burde have taget omstændighederne i betragtning. Hvis man f.eks. i december indgik en aftale med en kunde om levering medio januar, kunne man ikke på dette tidspunkt have forudset, at coronavirus ville medføre forbud for ens underleverandører. Anderledes ville det formentlig være, hvis man indgik aftalen sent i januar.

3.3 Hindring eller forsinkelse
Et gennemgående element er, at der skal være årsagssammenhæng mellem en hindring eller forsinkelse og udbruddet af coronavirus. Det kunne f.eks. være, at ens eneste leverandør af varer bliver omfattet af et forbud mod produktion på grund af coronavirus, og at man ikke har mulighed for på anden vis at skaffe de pågældende varer i tide til den aftalte leveringsdato. Det vil derimod ikke være tilstrækkeligt, at ens forsyning blot besværliggøres eller bliver dyrere.

3.4 Omstændigheden
Der vil også ofte være oplistet en række konkrete omstændigheder, som er omfattet af force majeure. En sådan liste kan være udtømmende eller blot eksempler.
Som det fremgår af begge eksempler fra Danske Maritime, er listerne ikke udtømmende, idet der anføres ”som” og ”herunder”. I det sidste eksempel er epidemier direkte nævnt, og coronavirus vil som en epidemi allerede af denne grund være en omstændighed, der er omfattet af klausulen.
I det første eksempel er epidemier ikke nævnt, men hindringer som følge af coronavirus vil fortsat kunne være omfattet af klausulen, idet klausulen ikke er udtømmende, og idet det styrende element er upåregnelighed. Derudover vil f.eks. et offentligt forbud som følge af coronavirus være omfattet af klausulens liste.

3.5 Hvad gælder, når man påberåber sig force majeure
Der kan i aftalen være angivet en procedure for, hvor hurtigt og hvordan man skal give sin kunde besked. Der kan også være aftale om, hvor lang tid man kan påberåbe sig force majeure, før kunden kan hæve aftalen.
Man har også fortsat en loyalitetspligt over for sin kunde, og man skal således søge inden for rimelighedens grænser at begrænse konsekvenserne af forholdet.
Kundens beføjelser vil også afhænge af, hvad der er aftalt. Hvis aftalen blot lyder, at kunden ikke kan kræve erstatning i tilfælde af force majeure, vil kunden muligvis fortsat være berettiget til at hæve aftalen. Hvis det derimod er aftalt, at manglende opfyldelse som følge af force majeure ikke skal anses som misligholdelse, vil kunden alt andet lige ikke kunne hæve aftalen eller kræve erstatning.

4. IKKE AFTALT FORCE MAJEURE
Hvis ens aftale ikke indeholder en force majeure-klausul, skal man undersøge om den gældende lovgivning indeholder lignende undtagelser.
Det fremgår f.eks. af den danske købelov, at sælger ikke skal betale køber erstatning, hvis muligheden for at opfylde aftalen er udelukket på grund af forhold, som sælgeren ikke burde have taget i betragtning ved aftalens indgåelse. Til sammenligning følger det af den internationale købelov CISG, at de styrende elementer er, om hindringen var uden for en parts kontrol og upåregnelig.
Vurderingen vil i disse tilfælde følge de samme elementer, som er anført under afsnit 3 om aftalt force majeure, og man skal tilsvarende være opmærksom på eventuelle frister for at orientere ens kunde og i øvrigt agere loyalt.
Købeloven og CISG er også eksempler på, at en kunde ikke kan kræve erstatning for f.eks. en forsinkelse, men kunden vil muligvis fortsat kunne hæve aftalen.

Som medlem af Danske Maritime er man velkommen til at kontakte advokat Niels Jørn Friborg eller advokat Martin Karst for en uforpligtende samtale om force majeure eller andre udfordringer i øvrigt.

Niels Jørn Friborg
Partner
+45 33 34 39 09
njf@hafnialaw.com

Martin Karst
Advokat
+45 33 34 39 19
mka@hafnialaw.com