Del:

Lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19

 

OBS: Opdateret den 30. marts 2020 – opdateringer ses med rødt

Den 24. marts blev ’Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19’ vedtaget, og fra den 25. marts 2020 kl. 12.00 kan der ansøges om lønkompensation.

Ordningen i hovedtræk
Ordningen gælder fra den 9. marts til den 9. juni 2020. Det vides endnu ikke, om perioden vil blive forlænget.

Lønkompensationen udgør 75 pct. af de samlede lønudgifter for de omfattede medarbejderes bruttoløn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat funktionær. For ikke-funktionærer kan lønkompensationen udgøre 90 pct., dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Der kan ansøges om lønkompensation fra den 25. marts 2020 kl. 12.00. Erhvervsstyrelsen håndterer an-søgningerne, og der ansøges via www.virksomhedsguiden.dk

Her vil ordningen være særlig relevant
Ordningen om lønkompensation vil formentlig især være relevant for virksomheder, der:

 • beskæftiger mange funktionærer, hvor der ikke er adgang til hjemsendelse på samme måde som for de timelønnede.
 • ønsker at fastholde medarbejderne med lønkompensation som alternativ til afskedigelser eller arbejdsfordeling.

Krav for at opnå lønkompensation
En virksomhed kan opnå lønkompensation, hvis den opfylder følgende krav:

 • Virksomheden står over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.
 • Medarbejderne, der søges om lønkompensation til, skal være ansat før den 9. marts 2020.
 • Lønkompensationen er betinget af, at virksomheden fravælger eksisterende muligheder for hjem-sendelse af medarbejdere uden løn. Derfor skal man være særligt opmærksom på, at
  • man IKKE kan gennemføre arbejdsfordeling og samtidig gøre brug af lønkompensationsordningen.
  • man IKKE kan hjemsende medarbejdere på deltid.
  • man IKKE kan hjemsende timelønnede efter reglerne i overenskomster og samtidig bruge lønkompensationsordningen på funktionærerne. Således er det heller ikke muligt at kombinere aftalen vedrørende force majeure og hjemsendelse efter Industriens Overenskomst grundet COVID-19 udbruddet med aftalen vedrørende lønkompensation.
 • Det er en forudsætning, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.
 • Der ydes kun delvis kompensation for lønudgifterne. Dette skal holdes op imod, at alternativet for timelønnede medarbejdere kan være at hjemsende uden løn i en midlertidig periode.
 • De hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde i lønkompensationsperioden, og de skal modtage fuld løn. Det betyder, at virksomheden skal betale den aftalte løn inkl. feriegodtgørelse, bidrag til fritvalgskonto, fastpåregnelige genebetalinger og bidrag til pension.
 • En medarbejder, der er hjemsendt i tre måneder, har ikke ret til den aftalte løn i en periode svarende til i alt fem arbejdsdage i hjemsendelsesperioden. Dette gælder dog ikke for hjemsendte medarbejdere, der har indgået aftale om frivillig lønnedgang (se også afsnittet ’Fleksibilitet’ nedenfor). Hvis medarbejderen er hjemsendt i en kortere periode end tre måneder, opgøres perioden uden ret til løn forholdsmæssigt.

Fleksibilitet
Om end ordningen om lønkompensation ikke kan kombineres med andre ordninger, er der alligevel en vis fleksibilitet indbygget i den vedtagne aftale:

 • Man kan godt træde ind i ordningen, selvom man har foretaget afskedigelser forud for virksomhedens indtræden i ordningen. Der gælder ikke regler om, hvor lang tid, der skal gå mellem opsigelserne og jeres indtræden i ordningen. Der kan dog ikke ydes lønkompensation til allerede afskedigede medarbejdere, selvom disse fortsat måtte arbejde på virksomheden i deres opsigelsesperiode.
 • Man kan godt aftale lønnedgang for medarbejdere og samtidig opnå lønkompensation ved hjemsen-delse. Det forudsætter dog, at der er tale om en aftalt lønnedgang. Hvis man vælger at varsle en lønnedgang, kan ordningen altså ikke benyttes.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på, at aftaler om lønnedgang skal være indgået, inden der indgi-ves ansøgning om at indgå i lønkompensationsordningen. Ellers kan virksomheden ikke anvende lønkompensationsordningen.
 • Man kan som udgangspunkt kun søge om lønkompensation én gang i perioden 9. marts til 9. juni. Men man har mulighed for at fastsætte én, sammenhængende periode for hver af de medarbejdere, som man forventer at hjemsende. Det er dermed ikke et krav, at der indrapporteres samme periode for alle berørte medarbejdere. Der er også muligt at bruge lønkompensationsordningen i rotation med skiftende medarbejdere. Der er også mulighed for at søge igen, hvis man senere i perioden får behov for at foretage yderligere hjemsendelser.
 • Deltidsansatte og tidsbegrænsede ansatte kan indgå i ordningen på lige fod med øvrige. Kompensationen reduceres dog forholdsmæssigt.

Mulighed for efteruddannelse i lønkompensationsperioden
Hjemsendte medarbejdere kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomheden eller medarbejderen søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan såle-des ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU. I kan også overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse. Hvis medarbejderens løntab bliver dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, bortfalder lønkompensationen fra staten i uddannelsesperioden.