Del:

Velkommen til et nyt både spændende og udfordrende år

 

Af Jenny Braat, adm. direktør, Danske Maritime

Godt nytår til jer alle i Det Blå Danmark. 2020 bliver et år med mange vigtige sager at tage fat på. Sammen med jer opnåede vi flotte resultater i 2019, som vi nu ser frem at bygge videre på.

En af de aktuelle udfordringer er, at det globale marked er præget af uro, hvilket afspejles i manglende investeringslyst i nye skibe. Der hersker usikkerhed om, hvilke nye krav søfarten vil blive mødt af, og resultatet er, at mange har valgt at lade gamle skibe sejle videre.  Ordretilgangen i 2019 var 40% lavere opgjort i bruttotonnage eller 37% i kompenseret bruttotonnage i forhold til 2018. Ophugning af skibe lå på halvdelen af, hvad man har set igennem de seneste 8 år, og samtidig steg flådens gennemsnitsalder. Jeg ser frem til at få den udvikling vendt. Både ud fra et grønt perspektiv og for at skabe vækst.

Nye grønne krav

IMO’s miljøkrav til skibes udledning af svovl er nu trådt i kraft, og mange skibe skal enten sejle på brændstof med lavt svovlindhold eller have installeret en scrubber. Et krav vi alle har kendt til siden 2016, så en overraskelse er der ikke just tale om, selv om nogle stadig ikke er klar. Heldigvis er de danske værfter og udstyrsproducenter helt fremme – både ift. udviklingen af effektive scrubbere og ift. at få dem installeret hurtigt og effektivt – så den udfordring får vi hurtigt løst.

2020 er også året, hvor vi må forvente at se en stigning i antallet af anlæg til rensning af ballastvand. Også på det punkt har vi dygtige danske producenter og specialister i at installere, så vi forventeligt opnår en positiv gevinst både for miljøet og for omsætningen hos flere virksomheder.

Sæt turbo på forbedringerne

I løbet af årets første måneder skal Det Blå Danmark gennem klimapartnerskabet udpege mulige løsninger på, hvordan shipping inden for de næste ti år kan reducere sit CO2-aftryk med 70% på de skibe, som sejler i nationalt farvand.  Men det helt overordnede mål er at udvikle fremtidens CO2-neutrale skib, og det er en både spændende, vigtig og svær udfordring, som vi i den maritime branche er i fuld gang med at løse.

Der er dog en vigtig pointe, som jeg før har nævnt og helt sikkert også kommer til at fremhæve igen. Nemlig at vi allerede har en lang række teknologier, som i helt bogstavelig forstand kan tages ned fra hylden, installeres og dermed reducere skibenes miljø- og klimaaftryk betragteligt. Så selv om vi endnu ikke kan sejle forureningsfrit, kan vi sagtens sætte turbo på forbedringerne. Den nuværende flåde er historisk stor og består af omkring 120.000 skibe. Men flåden er relativt ung, så medmindre man indfører ophugningskrav til skibe baseret på alder, vil disse skibe sejle mange år endnu. Derfor bør der stilles flere krav fra politisk side – både hvad angår klima, miljø og sikkerhed. Vi kan ikke vente på at opfinde den dybe grønne tallerken.

Politisk wake up call

Den danske maritime industri konkurrerer globalt og omsætter for ca. 85 mia. kr. årligt. Størstedelen af dette er eksport, men vi har ikke samme gode betingelser som vores konkurrenter i landene omkring os, og effekten er desværre åbenlys. Med bedre rammevilkår ville væksten være større.

Det er derfor helt afgørende, at regeringen sikrer bedre betingelser for at kunne sælge danske teknologiske løsninger på det globale marked, og sagt uden omsvøb er der rum for forbedring. De danske politikere har ikke været dygtige nok til at varetage erhvervslivets interesser, og endnu flere produktionsarbejdspladser vil forsvinde ud af landet, hvis ikke kursen ændres.

Fx har vi i OECD underskrevet en international aftale om finansiering til skibe og skibsudstyr, som landene lovligt må tilbyde egne virksomheder. Andre maritime nationer har valgt at benytte disse muligheder til gavn for deres nationale erhvervsliv, men i Danmark har man truffet en politisk beslutning, som giver de danske virksomheder ringere betingelser end i de øvrige OECD-lande.

Samtidig kigger vi stadig langt efter en maritim montørordning eller et lignende erhvervsfremmende tiltag. For vores branche er det vigtigt at kunne rejse ud i verden med produkter og knowhow og siden rejse hjem med ny viden at bygge videre på. Men virksomhederne har brug for bedre rammevilkår, når deres medarbejdere sendes rundt i verden.

Så der er en række emner, vi fortsat arbejder kritisk med i 2020, og hvor der er brug for et politisk wake up call.

Flere forskningsmidler er et must

Forskning, udvikling og innovation er grundpillen i den maritime industri, som selv investerer meget store beløb i at udvikle fremtidens teknologiske landvindinger. En undersøgelse foretaget af Danske Maritime viser, at denne positive tendens vil forsætte i 2020, men vi er langtfra færdige med at diskutere forskningsmidler, for vi halter langt efter vores nabolande.

Samtidig er det vigtigt at få kvantificeret, hvor mange midler branchen reelt bruger på anvendt forskning. Derfor glæder det mig, at Den Danske Maritime Fond har valgt at støtte en undersøgelse, som skal kortlægge netop dette.

Noget, som til gengæld undrer mig meget, er, at den maritime forskning fylder så lidt på universiteterne. I lyset af branchens potentiale – ikke mindst inden for grøn teknologi – håber jeg meget, at 2020 bliver året, hvor der satses langt mere på maritime fag. Vi har brug for, at de tekniske universiteter uddanner unge med de rette kompetencer for at sikre erhvervet fremtid. Fx dygtige skibsdesignere og ingeniører, som kan være med til at bygge verdens bedste skibe ift. både skrogdesign, autonomi, klima, fremdrivning, sikkerhed og miljø.

På den store grønne dagsorden kan Danmark gøre en reel forskel, men vi skal være sammen om at forske og sammen om at vælge de rigtige veje at gå. Parallelt med det står 2020 hos Danske Maritime i verdensmålenes tegn. Vi glæder os til arbejdet i Den Maritime Tænketank, så bæredygtighed slår dybere og dybere rødder i vores maritime industri.

Mine nytårsønsker til 2020

Hos Danske Maritime er vi tilbage i arbejdstøjet, og kogt ned til fem punkter ser mine nytårsønsker således ud:

  1. Maritim montørordning
  2. Forskning, udvikling og innovationsmidler til branchen
  3. En konkurrencedygtig eksportfinansieringsordning
  4. En styrkelse af de uddannelsesinstitutioner, som uddanner fremtidens medarbejdere til den maritime industri
  5. En udbudspolitik som sikrer, at danske virksomheder får gavn af danske udbud til at udvikle og skabe nye og bedre løsninger

Det arbejder vi på – sammen med jer. Godt nytår!